was successfully added to your cart.

Winkelmand

Wat is een CO2-Prestatieladder?

Duurzame windmolens

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een zakelijke benadering van het creëren van waarde op lange termijn door
rekening te houden met hoe een bepaalde organisatie functioneert in de ecologische, sociale
en economische omgeving.


Duurzaamheid is gebaseerd op de veronderstelling dat de ontwikkeling van dergelijke
strategieën de levensduur van bedrijven bevorderd. Naarmate de verwachtingen inzake
bedrijfsverantwoordelijkheid toenemen en transparantie steeds algemener wordt, zien
bedrijven de noodzaak in om werk te maken van duurzaamheid. Professionele communicatie
en goede bedoelingen zijn niet langer voldoende.


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor alle bedrijven, in alle sectoren. Volgens het
onderzoek van het Institute for Management Development (Knut Haanaes, 2020) vindt 62%
van de leidinggevenden dat een duurzaamheidsstrategie noodzakelijk is om vandaag de dag
concurrerend te zijn, en nog eens 22% denkt dat dit in de toekomst het geval zal zijn.

 

Wat is de CO2-Prestatieladder?

Om bedrijven te stimuleren om op een duurzame manier te werken is de CO2-Prestatieladder
in het leven geroepen. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat is
ontwikkeld om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen. In Nederland helpt dit
instrument bedrijven en overheid om het CO2-uitstootniveau en de kosten te verlagen. De
ladder wordt gebruikt als CO2 managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.
Organisaties die zich volgens de ladder laten certificeren, ervaren direct rendement op het
gebied van energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame
energie.


De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 eigendom van
en wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.
Met de CO2-Prestatieladder krijgen bedrijven inzicht in de mate waarin zij bezig zijn met
CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder is onderverdeeld in vijf niveaus, elk met zijn
specifieke eisen. In de niveaus 1, 2 en 3 ligt de focus vooral op het verduurzamen van een
organisatie, terwijl niveau 4 en 5 werken aan de CO2-uitstoot in de keten en de sector.
Bedrijven moeten voldoen aan de relevante eisen per gewenst certificatieniveau:

CO2-Prestatieladder niveau 1

Het bedrijf heeft haar energiestromen kwalitatief in kaart gebracht en beschikt over een
overzicht van mogelijke opties voor energiebesparing en duurzame energie. Het bedrijf
communiceert intern op ad hoc basis over haar beleid ten aanzien van energiebesparing. Ook
communiceert het bedrijf over duurzame energie en is op de hoogte van branche- en
keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie.

CO2-Prestatieladder niveau 2

Het bedrijf heeft haar energiestromen kwantitatief in kaart gebracht. Het bedrijf heeft een
kwalitatieve doelstelling geformuleerd op het gebied van energiebesparing en duurzame
energie. Het bedrijf communiceert intern structureel over haar energiebeleid en
reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één sector- en
keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

CO2-Prestatieladder niveau 3


Het bedrijf beschikt over een actuele CO2-emissie-inventaris voor de eigen CO2-emissies
(scope 1 en 2) die is opgesteld volgens de ISO-norm en eventueel geverifieerd door een
onafhankelijke instelling. Het bedrijf heeft kwantitatieve doelstellingen voor de eigen (scope
1 en 2) CO2-emissies. Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over haar CO2-
footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen. Het bedrijf neemt actief deel aan minimaal
één sector- en keteninitiatief op het gebied van CO2-reductie.

CO2-Prestatieladder niveau 4


De ketenemissies (scope 3) zijn op hoofdlijnen in kaart gebracht en voor twee relevante
ketens zijn ketenanalyses uitgevoerd. Het bedrijf heeft kwantitatieve doelstellingen voor haar
ketenemissies (scope 3). Het bedrijf onderhoudt een dialoog met belanghebbenden. Het
bedrijf kan aantonen dat het initiatiefnemer is van een sector- en keteninitiatief op het gebied
van CO2-reductie.


CO2-Prestatieladder niveau 5


Het bedrijf beschikt over een CO2-emissie-inventaris van haar A-leveranciers. Het bedrijf
toont aan dat de doelstellingen geformuleerd op niveau 3 en 4 worden behaald. Het bedrijf
committeert zich publiekelijk aan een CO2-reductieprogramma van de overheid of
maatschappelijke organisatie. Het bedrijf kan aantonen dat het een relevante bijdrage levert
aan een innovatief CO2-reductieprogramma. CO2-Prestatieladder niveau 5 is het hoogste
certificeringsniveau dat een organisatie kan behalen.


Vier perspectieven van de CO2-Prestatieladder


Bij de beoordeling van de CO2-prestatie scoort het bedrijf per niveau. Dit gebeurt altijd
vanuit vier invalshoeken, namelijk: inzicht, ambitievermindering, transparantie en
samenwerking. Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een
bepaalde trede op de ladder. Deze certificering is gebaseerd op het certificatieschema van de
CO2-Prestatieladder.

Code

Invalshoek

A

Inzicht (in eigen CO2-uitstoot)

B

Transparantie (hoe wordt hierover intern en extern gecommuniceerd)

C

Transparantie (hoe wordt hierover intern en extern gecommuniceerd)

D

Samenwerking en innovatie


Volg onze blog om meer informatie te krijgen over de stappen die nodig zijn om een
certificering op een bepaald CO2-Prestatieladder niveau te krijgen.

 

 

;